Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych

zdrowie

Podstawowym celem działania domu pomocy społecznej jest zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom. To właśnie powszechna dostępność opieki medycznej gwarantuje osobom starszym i osobom przewlekle chorym (starość jest prawie zawsze związana z chorobą) poczucie bezpieczeństwa pobytu w domu pomocy społecznej. Potrzeba zapewnienia dobrej opieki medycznej wynika z szeregu chorób, jakie dotykają osoby w podeszłym wieku.
Całodobową opiekę nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy sprawuje Dział Medyczny w skład, którego wchodzą pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, ponadto nad zdrowiem i samopoczuciem pensjonariuszy czuwa lekarz pierwszego kontaktu (dwa razy w tygodniu) oraz w godzinach dziennych fizjoterapeuta, pracownik socjalny i instruktor terapii zajęciowej.

Rehabilitację pensjonariuszy prowadzi zatrudniony specjalista, który dużą wagę przywiązuje się do rehabilitacji fizycznej, która przejawia się w prowadzeniu codziennej gimnastyki. Usprawnianie chorych w podeszłym wieku wymaga na ogół dłuższego czasu niż w pozostałych grupach wiekowych. Głównym celem usprawnienia jest skrócenie do minimum pobytu w łóżku i jak najszybsze usamodzielnienie, szczególnie w zakresie samoobsługi i lokomocji. W okresie unieruchomienia chorego w łóżku dominuje kinezyterapia miejscowa obejmująca wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu w celu zwiększenia zakresu ruchów kończy i tułowia, zwiększenia siły określonej grupy mięśni i zapobiegania powikłaniom krążeniowo-oddechowym przez ćwiczenia oddechowe.
Istotne znaczenie w usprawnianiu chorych w podeszłym wieku ma kinezyterapia ogólna, której głównym celem jest zapewnienie mieszkańcowi dobrej kondycji fizycznej przez wzmocnienie siły mięśniowej, zwiększenie wydolności układu oddechowego, krążenia, rozwinięcie mechanizmów kompensacyjnych, pobudzenie ogólnej przemiany materii. Oprócz gimnastyki w skład kinezyterapii wchodzą także spacery, które odbywają się szczególnie wiosną i latem.
rehabilitacja Do ww. zabiegów rehabilitacyjnych w DPS w Legnicy wykorzystuje się między innymi następujący sprzęt:
- tablice do ćwiczeń manualnych,
- rower,
- steper,
- wiosła,
- atlas,
- bieżnia mechaniczna,
- moto med pico (do ćwiczeń kończyn),
- artroflow (do ćwiczeń stawów skokowych).
Fizykoterapia stanowi integralną część usprawnienia. Ma ona na celu łagodzenie dolegliwości spowodowanych chorobami, ograniczenie zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu. Mieszkańcom Domu w Legnicy zabiegi fizykoterapii wykonywane są przez rehabilitanta na zlecenie lekarza.
fizykoterapia Gabinet fizykoterapii wyposażony jest w:
- magnetronik (generuje pulsujące pole magnetyczne),
- laser biostymulacyjny (regeneruje komórki,poprawia metabolizm tkanek),
- diatronik (prądy o działaniu przeciwbólowym),
- interdynamik (prądy pobudzające przemianę materii),
- galwatronik (prąd aktywizujący układ krwionośny),
- pulsotronik (stymulacja mięśni),
- aquavibron (masaż leczniczy),
- inhalator (wprowadzenie leków za pomocą wziewów).

Istotnym novum w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Legnicy jest powołany Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny. Jego zadaniem jest opracowywanie i ciągła modyfikacja planów opieki indywidualnych (POI) oraz Skali i Strategii Aktywizacji Mieszkańca DPS.