Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej

mops

Podstawę prawną do skierowania do domów pomocy społecznej stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej, którego treść mówi, że w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Na podstawie przywołanego artykułu do domu pomocy można skierować osobę, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę oraz gdy wymaga ona całodobowej opieki. Jeżeli zostały spełnione powyższe przesłanki, do wydania decyzji kierującej do odpowiedniego typu domu konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów.

Kierowanie do domów pomocy społecznej wymaga następujących dokumentów:
- pisemnego wniosku, w którym powinny być sprecyzowane oczekiwania osoby kierowanej, np. co do skierowania do imiennie oznaczonego domu pomocy społecznej,
- wywiadu środowiskowego, sporządzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej,
- opinii powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, stwierdzającej wystąpienie przesłanek wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz określającej typ domu, do którego osoba powinna zostać skierowana,
- zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej lub o dochodach opiekunów prawnych ( jeżeli sprawa dotyczy skierowania dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej, nie posiadającej dochodu) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej to 70% dochodu mieszkańca .
Tryb kierowania osób do domów pomocy społecznej przedstawia poniższy schemat.

schemat kierowania do DPS

Ponadto osoba zainteresowana lub pracownik socjalny może dostarczyć dodatkowe dokumenty umożliwiające stwierdzenie, czy właściwym jest skierowanie konkretnej osoby do domu pomocy społecznej.
Jeżeli sąd rodzinny i opiekuńczy wyda postanowienie o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, stanowi ono podstawę do wydania decyzji w sprawie, jednakże konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie dochodu osoby objętej postanowieniem lub zobowiązanej .
W uzasadnionych przypadkach organ kierujący zwraca się do zespołu konsultantów w celu uzyskania opinii specjalistów. Jeżeli na podstawie zebranych dokumentów stwierdzono, że zostały spełnione przesłanki art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, organ kierujący wydaje decyzję o skierowaniu do właściwego domu pomocy społecznej.

W związku z dużą liczbą osób oczekujących na miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy (ok. 40 osób oczekujących), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, dla osób najbardziej potrzebujących stałej, całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania, kieruje takie osoby do domów odpowiedniego typu na terenie innych powiatów.
W przypadku braku wolnego miejsca, jeżeli czas oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej przekracza trzy miesiące, wydana zostaje decyzja o oczekiwaniu ustalająca przewidywany okres oczekiwania i miejsce na liście osób oczekujących. Przewidywany okres oczekiwania może zostać przedłużony o sześć miesięcy. Jeżeli podmiot prowadzący dom dysponuje wolnym miejscem zostaje wydane zawiadomienie dla kolejnej osoby na liście osób oczekujących o możliwości przybycia do placówki.

Średni okres oczekiwania w zależności od typu i rodzaju placówki wynosi od jednego roku do trzech lat .

Złożony wniosek powinien zawierać opis sytuacji materialno-bytowej oraz własnoręczny podpis. Dokument ten przekazywany jest pracownikowi socjalnemu, który zatrudniony jest w DPS dla Dorosłych, w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Wypełniony kwestionariusz wywiadu zawiera takie informacje jak: dane personalne, sytuację rodzinną, mieszkaniową i zdrowotną osoby, ocenę tych warunków przez pracownika socjalnego oraz wnioski i plan pomocy.
Dodatkowo wypełniana jest ankieta, pozwalająca na stwierdzenie konieczności całodobowej opieki oraz jej rodzaju. Pozwala ona na określenie przekroju potrzeb oraz warunków ich zaspokojenia.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, w jaki sposób wnioskodawca porusza się (samodzielnie, za pomocą kul, balkonika, wózka inwalidzkiego, itp.), czy ma problemy z przyjmowaniem posiłków, wykonywaniem czynności fizjologicznych, utrzymaniem higieny osobistej, czy ma kłopoty ze wzrokiem, słuchem, mówieniem. Jeżeli z dostarczonych dokumentów nie wynika bezpośrednio, jakiego rodzaju opieki wymaga zainteresowana osoba, jest ona proszona o dostarczenie dodatkowych zaświadczeń (np. lekarza psychiatry).

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Dyrektor MOPS podejmuje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. Osoba zakwalifikowana zostaje przyjęta do domu. Wraz z przyjęciem nowego mieszkańca, dostarczany jest komplet dokumentów, z którym zapoznają się wszystkie zainteresowane osoby. Jest to nieoceniona pomoc w rozpoznaniu potrzeb nowego pensjonariusza, pozwalająca na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy oraz zaplanowaniu form opieki i terapii.

Z analizy dokumentacji osób oczekujących na miejsce w domu pomocy można wyciągnąć wniosek, iż duża część osób, mimo złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz spełniania przesłanek umożliwiających skierowanie, nie wyraża zgody na skierowanie i prosi o ustalenie dłuższego okresu oczekiwania. Taka decyzja podyktowana jest przywiązaniem osób starszych do środowiska, w którym przebywają. Część osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej chce pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania do momentu pogorszenia stanu zdrowia. Zmiany nastrojów, nastawienia do decyzji o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej powodują, iż zdarzają się przypadki rezygnacji zamieszkania w domu w ostatniej chwili. Zdarza się, że po krótkim okresie przebywania w DPS, mieszkaniec rezygnuje z pobytu - trudności z adaptacją do nowych warunków. Procedura kierowania do domu pomocy społecznej pozwala jedynie na uchylenie decyzji kierującej i po złożeniu nowego wniosku wpisanie na kolejne miejsce na liście osób oczekujących .