Usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej

usługi

Domy Pomocy Społecznej to jednostki świadczące na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia następujący zakres świadczeń:
1. Usługi zdrowotne:
a) pielęgnacyjne (wynikające z diagnozy pielęgniarskiej),
b) rehabilitacyjne - aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa,
c) realizacja zleceń lekarskich w zakresie leczenia farmakologicznego, zabiegów terapeutycznych z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów,
d) diagnostyczne niezbędne do monitorowania stanu zdrowia mieszkańca lub interwenci w przypadku zaostrzenia objawów choroby, e) dietetyczne,
f) w zakresie terapii zajęciowej,
g) w zakresie promocji zdrowia.
2. Edukację zdrowotną.
3. Wsparcie psychologiczne.
4. Usługi socjalno - opiekuńcze polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c) zakwaterowaniu,
d) wyżywieniu,
e) utrzymaniu czystości.
5. Usługi wspomagające:
a) zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi,
b) umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
c) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
d) podnoszenie sprawności i aktywizacji mieszkańców,
e) zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach .
Odbiorcami usług są osoby wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji z dużymi dysfunkcjami w samoobsłudze i samoopiece.