Charakterystyka mieszkańców

mieszkańcy

W Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy przebywają obecnie 62 osoby /stan na lipiec 2016/. Najmłodszy mieszkaniec ma 43 lata, najstarszy 100 lat, w tym: 42 kobiety i 20 mężczyzn. Z tego 41 osób jest niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki pielęgniarskiej, a 12 porusza się na wózku inwalidzkim.
U mieszkańców rozpoznano szereg przewlekłych chorób, którym towarzyszą zaburzenia poznawcze, emocjonalne, zachowania, motoryki, komunikacji, wynikłe ze zmian organicznych w obrębie centralnego i obwodowego układu nerwowego. Są to: stany po zatorze tętnicy mózgowej, choroba Parkinsona, niedowłady kończyn, zaawansowane procesy miażdżycowe, zabiegi chirurgiczne układu nerwowego, choroba Alzheimera, zaburzenia słuchowe, zespół demencji starczej.
Systematycznie zwiększa się udział mieszkańców w wieku powyżej 75 lat, co świadczy o tym, że albo są samotni, albo rodzina nie może zapewnić im opieki. Coraz mniej ludzi młodych (mimo czynnego życia zawodowego) decyduje się na pozostawienie swoich rodziców czy dziadków we własnych domach. Nie poczuwają się oni do odpowiedzialności, a starość na swój sposób ich odrzuca.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu przedstawiają się następująco:
- 70% z emerytury bądź renty pobiera MOPS,
- 30 % jest do dyspozycji mieszkańca na osobiste wydatki.
Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty za leki ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, natomiast lekarstwa nieujęte w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia tzw. 100% opłacane są przez mieszkańców.